By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Avainsana: attorneysatlaw

Veropetokset viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa

Rikoksista julkista taloutta vastaan voidaan tuomita lievästä veropetoksesta, veropetoksesta tai törkeästä veropetoksesta.  Lievässä veropetoksessa tavoitellun taloudellisen hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat ovat kokonaisuutena arvostellen vähäisiä. Seuraamuksena rikoksentekijälle on sakkoa. Veropetoksen tunnusmerkistö täyttyy, jos antaa viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta,…

Verovapaa kilometrikorvaus nousee 46 senttiin

Verovapaan kilometrikorvauksen määrä nousee ensi vuonna 46 senttiin kilometriltä. Korotus vuoteen 2021 verrattuna on siis 2 senttiä kilometriltä. Verovapaata kilometrikorvausta voidaan maksaa työntekijälle, kun tämä käyttää omistamaansa tai hallitsemaansa autoa työtehtäviin.  Verohallinto määrää päätöksellään matkakustannusten korvauksen verovapaan enimmäismäärän. Jää työnantajan päätettäväksi maksavatko he korvauksen tämän…

Yritystoimintansa lahjoittanut oli oikeutettu työttömyysturvaan

Vakuutusoikeus on katsonut antamassaan ratkaisussa, että yritystoiminnan lopettanut yrittäjä, joka lahjoitti omistamansa osakeyhtiön tyttärelleen, oli oikeutettu työttömyysturvaan. Säännöstä ei voitu tulkita siten, että myös lahjaksi toiselle annettu yritysomaisuus voitaisiin jaksottaa myyntivoittona. Tapauksessa yrittäjä A oli lopettanut yritystoimintansa ja lahjoittanut omistamansa B Oy:n osakkeet tyttärelleen. A…

Verovapaa henkilökunnan joululahja

Työnantaja voi muistaa työntekijöitään jouluna kollektiivisesti. Merkkipäivälahjojen lisäksi verovapaita ovat niin sanotut vähäiset muut lahjat.  Vähäisellä muulla lahjalla tarkoitetaan lähinnä jouluna koko henkilökunnalle annettavia pieniä muistamisia. Vähäisen lahjan arvo saa olla enintään 100 euroa ja lahjan tulee olla työnantajan valitsema. Lahja ei saa olla rahaa…

Ajoneuvon autoveroton käyttö Suomessa

Ulkomailla rekisteröidyllä autolla voi ajaa tietyissä tilanteissa verottomasti Suomessa. Yritysajoneuvon ja työsuhdeajoneuvon käytöstä tulee aina ilmoittaa etukäteen ennen kuin autoa ryhtyy käyttämään Suomessa. Ilmoitus tehdään OmaVerossa.  Kaikista käyttötilanteista ei tehdä etukäteen ilmoitusta. Asia kannattaa selvittää etukäteen. Ajoneuvon käyttäjän kannalta tilanteen tekee haastavaksi se, että ilmoituksen…

Yksityisliikkeen lopettamisen ajoitus

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan toimintaa ei yleensä kannata lopettaa sellaisen tilikauden lopussa, jolloin koko tilikausi on harjoitettu aktiivisesti liiketoimintaa. Tällöin on vaarassa, että lopettamisesta aiheutuva lisätulo verotetaan kokonaan tai suurimmaksi osaksi ansiotulona. Toiminta voi olla verotuksellisesti edullisempaa lopettaa vasta seuraavan verovuoden ja tilikauden alussa. Lopettamisen yhteydessä…

Oikeusasiamies moitti verohallintoa

Useat henkilöt ovat kannelleet oikaisuvaatimusten pitkistä käsittelyajoista verohallinnossa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan käsittely Verohallinnossa ei täyttänyt perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiansa käsittelyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä muun muassa sellaisessa tapauksessa, kun käsittely verohallinnossa oli ollut vireillä yli kaksi vuotta ilman aktiivisia toimenpiteitä.  Eräässä toisessa kantelussa verohallinto…

Vuoden 2020 verotus päättyi

Viimeiset henkilöverotuksen verotuspäätökset vuodelta 2020 on toimitettu verovelvollisille. Vuoden 2020 verotus päättyi 31.10.2021. Vuoden 2022 alusta alkaa kulua kolmen vuoden muutoksenhakuaika. Verovuoden 2020 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 1.1.2024 mennessä (31.12.2023 osuu sunnuntaille). Muutoksenhaun määräajat muuttuivat vuonna 2017. Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen on tullut…

Valtion talousarvion verolinjaukset vuodelle 2022

Budjettiriihen veroratkaisuista esitellään seuraavassa mielenkiintoisimmat.  Yritysverotuksen kannalta kiinnostavia veroratkaisuja ovat muun muassa kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaisen poisto-oikeuden jatkaminen vuosille 2024–2025 ja lisävähennys tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista. Yritys voi tehdä vuosina 2022–2027 verotuksessa 150 prosentin lisävähennyksen sellaisista tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista, jotka perustuvat verovelvollisen ja tutkimusorganisaation…

Asianajotoimisto Intressi OyMikonkatu 800100 HelsinkiPuhelin +358 10 501 7870
Sähköposti toimisto@intressi.fi